Paragraf 1. Navn, hjemsted og optagelse 


§ 1.1 Under navnet Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg, i det følgende kaldet SU, består et samarbejde mellem Sports- og Lystfiskerforeninger på Sjælland. 
§ 1.2 SU har hjemsted på formandens adresse. Formanden, kasseren eller næstformand tegner SU udadtil, bestyrelsen kan dog bemyndige et bestyrelsesmedlem til at tegne SU i enkelt sager. 
§ 1.3 Alle Sports- og Lystfiskerforeninger kan optages i SU. Optagelse sker ved henvendelse til formanden og skal godkendes af bestyrelsen. 

Paragraf 2. formål og opgaver
§ 2.1
SU"s formål er at fremme de tilsluttede foreningers mulighed for at dyrke sports- og lystfiskeri.
 Desuden skal SU arbejde for en bedring af miljøet, såvel lokalt som lovmæssigt, vedr. sports og lystfiskeri. 
§ 2.2  At fremskaffe egnede fiskevande og andre faciliteter til fremme af fiskemuligheder for de tilsluttede foreningers medlemmer. 
§ 2.3 SU skal/kan søge samarbejde med organisationer, forbund og sammenslutninger, der søger at fremme sports- og lystfiskeri i Danmark. 
§ 2.4 SU eller en forening under SU må ikke, ved overbud eller på anden måde, forsøge at erhverve fiskevand eller bådpladser, som en forening under SU har eller forhandler om. 

Paragraf 3. Ledelse
§ 3.1
Til at lede SU vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af formand, kasserer og minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, dog maksimalt 5 bestyrelsesmedlemmer.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær o.s.v.
§ 3.2 Bestyrelsen arbejder alene under ansvar overfor generalforsamlingen. 
§ 3.3 Bestyrelsen afholder ordinære møder mindst 4 gange Årligt, samt hvis formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. 
§ 3.4 Formanden sætter dagsordenen, og der kan optages punktur til dagsordenen ved mødets begyndelse. 
§ 3.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er tilstede, hvis der er frafald af et bestyrelsesmedlem, til et bestyrelsesmøde, får 1. suppleanten stemmeret, ved frafald af 2. bestyrelsesmedlemmer, får både 1. og 2. suppleanten stemmeret.  Simpelt flertal afgør eventuel uenighed. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 
§ 3.6 Sekretæren fører referat, der senest 10 dage efter hvert møde tilsendes alle bestyrelsesmedlemmer. 
§ 3.7 Bestyrelsen kan, udover den årlige generalforsamling, hvis det skønnes nødvendigt, indkalde  til "SU-formandsmøde". 
§ 3.10 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et udvalg eller ophæve det. Det nedsatte udvalg skal arbejde efter et kommissorium, som laves af bestyrelsen og udvalget.
Kommissoriet kan ændres under et udvalgs funktionsperiode, hvis særlige omstændigheder taler her for. 
§ 3.11 Har et udvalg arbejdet i min. 3 mdr., eller er udvalget fungerende på tidspunktet for generalforsamlingen, skal udvalget afgive beretning på generalforsamlingen. Udvalgets foreløbige beretning skal være formanden eller sekretæren i hænde 4 uger før generalforsamlingen. 

Paragraf 4. Generalforsamling
§ 4.1
Generalforsamlingen - eller ekstraordinær generalforsamling - er SU"s højeste myndighed.  Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned. 
§ 4.2 Sted og tid for generalforsamlingen offentliggøres senest den 30 dage før dennes afholdelse. Dagsorden i følge lovene. 
§ 4.3 Forslag til dagsordenen fremsendes af medlemsforeningerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse til SU’s formand eller sekretær. 
§ 4.4 Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremsender SU indkomne forslag, regnskab, budget, formandens- og eventuelle udvalgs foreløbige beretninger samt den endelige dagsorden til alle medlemsforeningers formænd eller kasserer. Har en medlemsforening ikke modtaget ovennævnte materiale, har de selv pligt til at kontakte SU’s formand eller sekretær for at få materialet tilsendt.
§ 4.5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent & referent
  2. Formandens beretning
  3. Udvalgsberetninger
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Budget for næstkommende år, herunder fastsættelse af kontingent for næstkommende år.
  7. Fastsættelse af indskud for nye foreninger
  8. Valg
  9. Evt. 


§ 4.6 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
I Lige årstal vælges formand og minimum 1 bestyrelsesmedlemmer, dog maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer.
I Ulige årstal vælges kasserer og minimum 2 bestyrelsesmedlem, dog maksimalt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges 2 suppleanter, 1 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
§ 4.7 Genvalg kan finde sted. 
§ 4.8 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 5 foreninger ønsker det.
Generalforsamlingen skal være afholdt senest 30 dage fra begæringen er indgivet.
Dagsordenen kan kun indeholde de i begæringen indkomne forslag. 
§ 4.9 Stemmer på generalforsamlingen gives i forhold til antal betalende foreningsmedlemmer, som følger: Hver Forening har som udgangspunkt 1 stemme. Udover denne, gives der desuden 1 stemme pr. påbegyndt 50 medlemmer.
§ 4.10 Alle afstemninger i SU sker ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Hvis en forening/klub ikke er repræsenteret ved formand/kontaktperson skal klubbens repræsentant medbringe fuldmagt. Er stemmerne lige, betragtes forslaget som forkastet. Der skal være skriftlig afstemning, hvis blot 3 foreninger kræver dette.
§ 4.11 Bestyrelsen og eventuelt et relevant udvalg, fastsætter regler for fiskeri fra SU"s faciliteter, som skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

Myndige SU-fiskekortindehaver kan medtage et og kun et barn under 12 år, der ikke er medlem af en SU-forening/klub, som ligeledes kan fiske med en stang. Paragraf 5. Økonomi
§ 5.1
Regnskabsåret følger kalenderåret.  Der skal føres løbende regnskab.
 Ved hvert ordinært bestyrelsesmøde giver kassereren en skriftlig oversigt over regnskabet indtil dato for mødet.

§ 5.2.1 Kontingent udgør det af generalforsamlingen fastsatte beløb pr. forenings - medlem. Bestyrelsen kan bevillige kontingentnedsættelse for nye foreninger proportionalt med tidspunktet for indmeldelsen.

§ 5.2.2 Familiemedlemsskabet må kun benyttes af familiemedlemmer med samme bopæl og familien kan maksimalt omfatte to seniorer (fyldt 18 år). Familiekontingentet fastsættes til et senior- og et juniorkontingent.
Familiemedlemmer kan kun fiske sammen med hovedpersonen på samme facilitet. Familiemedlemmer kan dog altid bredfiske uden hovedpersonens tilstedeværelse på faciliteter, der ikke skal bookes i forvejen.


§ 5.3 Mindste kontingent, svarer til 15 betalende senior - medlemmer.
-
Nye medlemmer skal tilmeldes SU inden 1 mdr. efter indmeldelsesdagen.
-
Der betales kontingent af alle, som har været tilmeldt SU, hele eller dele af en kontingentperiode efter 1. marts.
-
Kontingentet forfalder i 2 rater, 1. rate pr. 1. april med senest påregnet opkrævning pr. 1. maj, og 2. rate pr. 31. oktober med senest påregnet opkrævning pr. 1. december.
-
1. rate = a´conto 75 % af sidste års samlede kontingentindbetaling, for nyindmeldte foreninger/klubber svarer 1. Rate til 75% af deres samlede medlemstal ved indmeldelsen.
-
2. rate = restkontingent, her indbetales det resterende kontingent, efter foreningens samlede medlemstal pr. 31. oktober tillagt udmeldelserne efter 1. marts, minus a´conto-indbetalingen. Dog opkræves der kun ½-kontingent for medlemmer, som er indmeldt efter 1. juli.

§ 5.4 Betaler en tilsluttet forening ikke rettidigt (jvf. §5 stk. 5.3) dog senest 30 dage efter forfaldsdatoen udlignes der et rykkergebyr på 100 kr.
-
Efter yderligere 30 dage bliver forening udelukket fra SU"s faciliteter med øjeblikkelig virkning, og der skal betales en bøde på 2 kr. pr. medlem, dog minimum kr. 200,-.
-
Har en forening ikke betalt inden 3 måneder fra forfaldsdatoen udelukkes foreningen fra SU"s generalforsamling.


Paragraf 6. Brug af SU´s faciliteter
§ 6.1.1
Kun medlemmer med gyldigt medlemsskab af en forening under SU må benytte SU’s faciliteter.  
§ 6.1.2 Ved gentagne overtrædelser eller grove overtrædelser skal SU give henstilling til
 vedkommendes forening/klub. 

Paragraf 7. Båd- og facilitetsfond
§ 7.1
Fondens midler tilvejebringes ved frivillige bidrag fra de tilsluttede foreninger eller fra andre. 
§ 7.2 Formålet er at medvirke til opretholdelse af holde bådfaciliteterne i sikkerhedsmæssig korrekt stand, samt at sikre en forsat udvidelse af bådparken. 
§ 7.3 Formuen indsættes på en særskilt konto i SU´s regnskab. 

Paragraf 8. Udmeldelse og eksklusion
§ 8.1
Enhver tilsluttet forening kan udmelde sig af SU, når begæring herom fremsendes til formanden inden den 1. december.  Tilslutningen til SU ophører herefter pr. 31. marts  det følgende år. 
§ 8.2 Hvis en forening eller et enkelt foreningsmedlem bevidst modarbejder SU"s formål, opgaver eller arbejde i det hele taget, kan denne, efter at sagen er behandlet på et bestyrelsesmøde, udelukkes med omgående virkning.  Bestyrelsens beslutning kan indankes for en generalforsamling. 
§ 8.3 En forening, der udmelder sig eller udelukkes, har ingen krav på SU"s midler. 

Paragraf 9. Ophør
§ 9.1
SU kan kun opløses af en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag om opløsning er optaget som særskilt punkt på dagsordenen.

SU kan dog ikke opløses, hvis blot 5 foreninger stemmer for fortsættelse og disse kan nedsætte en bestyrelse i henhold til § 3 stk. 1. 


§ 9.2 Vedtages en opløsning af SU, overføres eventuelle midler til "Fonden til fiskeriets fremme" eller til en, af generalforsamlingen, valgt organisation, der skal bruge midlerne til ophjælpning af fiskebestandene i sjællandske søer, som er offentligt tilgængelige for fiskeri. 
Oprindelig vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 18. januar 1954.
Vedtægter total revideret og vedtaget på SU"s generalforsamling den 21. april 1999.
§ 5.3 Revideret ifølge generalforsamlingsbeslutning den 5. april 2000.
§ 2.4 og § 4.5 og § 5.2.2 revideret ifølge generalforsamlingsbeslutning den 4. april 2001.
§ 3.1 og § 3.9 revideret ifølge generalforsamlingsbeslutning den 8. april 2002.
§ 4.6 tilrettet til § 3.1 ifølge påtale fra Generalforsamling 19. april 2004
§ 3.6 og § 4.6 og § 5.3 revideret ifølge generalforsamlingsbeslutning den 11. april 2012
§ 3.8 og § 3.9 udgår ifølge generalforsamlingsbeslutning den 11. april 2012
§ 3.7 og § 4.2 og § 4.3 og § 4.4 og § 4.9 og § 5.2.2 og § 5.3 og § 6.1.1 revideret ifølge generalforsamlingsbeslutning den 8. april 2014

§ 3.1 0g § 4.6 revideret i følge generalforsamlingsbeslutning den 5. april 2017